ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  1. Home
  2. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο του Manual Therapy απευθύνεται σε κλινικούς φυσικοθεραπευτές, το οποίο έχει ως βασικούς πυλώνες:

  • την αναγνώριση των βασικών αρχών για τεκμηριωμένη και εξειδικευμένη κλινική άσκηση στο Manual Therapy όπως είναι η διάθεση για αυτό-αξιολόγηση για εντοπισμό μαθησιακών αναγκών και κατ’ επέκταση η ανάγκη για δια βίου μάθηση, καθώς και η ανάγκη λήψης κλινικών αποφάσεων σύμφωνα με τα νεότερα ερευνητικά και έγκυρα αποτελέσματα

  • την ανάπτυξη της κριτικής και αναλυτικής σκέψης και τη διεύρυνση των γνώσεων γύρω από την ανατομία, κινησιολογία, παθολογοανατομία και παθοφυσιολογία του νευρο-μυοσκελετικού συστήματος αλλά και της συμπεριφορικής επιστήμης με ιδιαίτερη έμφαση την αναγνώριση, ερμηνεία και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες

  • την ανάπτυξη ενός προηγμένου κλινικού συλλογισμού για τη λήψη τεκμηριωμένων κλινικών αποφάσεων με στόχο την αποκατάσταση ακόμη και των πιο σύνθετων νευρο-μυοσκελετικών δυσλειτουργιών

  • την ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων από τις διάφορες σχολές του Manual Therapy με στοιχεία κριτικής κατανόησης της ευαισθησίας αλλά και ειδικότητας της κάθε τεχνικής η οποία μπορεί να εφαρμοστεί κατά την αξιολόγηση και αντιμετώπιση του ασθενή

  • την εμβάθυνση των γνώσεων και κλινικών δεξιοτήτων που θα στηρίζονται στις αρχές της τεκμηριωμένης κλινικής άσκησης

  • την ανάπτυξη εξειδικευμένων ικανοτήτων στο Manual Therapy όπου θα διευκολύνουν τον κλινικό φυσικοθεραπευτή όπως αποκτήσει ηγετικές ικανότητες με στόχο την ενεργό συμμετοχή του στην όσο το δυνατόν ποιοτικότερη αναβάθμιση του συστήματος υγείας

Έτσι, με την ολοκλήρωση του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης στο Manual Therapy και συνάμα με την υλοποίηση των αναφερόμενων πυλώνων, ο κλινικός φυσικοθεραπευτής αναμένεται όπως παρουσιάσει στοιχεία αναβαθμισμένης, τεκμηριωμένης και εξειδικευμένης κλινικής άσκησης, τα οποία αναμένεται όπως τον οδηγήσουν στην ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των νευρο-μυοσκελετικών διαταραχών, με σαφώς υψηλότερο αίσθημα αυτοπεποίθησης, αυτό-αξιολόγησης και ανάγκης για δια βίου μάθηση για περεταίρω επαγγελματική ανάπτυξη.

Menu