ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. Home
 2. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Συνοπτικά, πιο κάτω αναφέρονται ορισμένοι από τους στόχους του παρόντος Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης στο Manual Therapy.

 • Ανάπτυξη διευρυμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σύγχρονης αρθρογραφίας για την αξιολόγηση, διαφοροδιάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των διαφόρων δυσλειτουργιών της:

  • κροφαφογνανθικής άρθρωσης
  • άνω αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
  • μέσης και κάτω αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
  • θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
  • οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
  • ιερολαγόνιας άρθρωσης
  • κάθε άρθρωσης της ωμικής ζώνης, αγκώνα, πήχη και άκρας χειρός
  • κάθε άρθρωσης του κάτω άκρου όπως είναι η άρθρωση του ισχίου, γονάτου και άκρου πόδα
 • Ανάπτυξη ενός προηγμένου κλινικού συλλογισμού, που θα διευκολύνει:

  • την παραγωγή μέγιστου αριθμού κλινικών υποθέσεων όπου ο αριθμός αυτός θα περιορίζεται με την πάροδο της αξιολόγησης (χρήσης του hypothetico-deductiveclinicalreasoning)
  • τον εντοπισμό και ερμηνεία των συμπτωμάτων του ασθενή σύμφωνα με τη βιολογική, ψυχολογική και κοινωνική διάσταση τους (χρήση βιο-ψυχο-κοινωνικού μοντέλου αξιολόγησης)
  • την άρτια επικοινωνία μεταξύ του ασθενή και του φυσικοθεραπευτή για τη λήψη όλων των πιθανών πληροφοριών που σχετίζονται με τη νευρο-μυοσκελετική δυσλειτουργία
  • τη χρήση διαφοροδιαγνωστικών ερωτήσεων
  • την ερμηνεία των υποκειμενικών ευρημάτων σύμφωνα με τα συστήματα σημαιών (κόκκινες, κίτρινες, μπλε και μαύρες σημαίες), τους πιθανούς μηχανισμούς πόνου, την ευερεθιστικότητα – σοβαρότητα αλλά και τη χρονιότητα των συμπτωμάτων
  • το σχεδιασμό της αντικειμενικής αξιολόγησης, τη χρήση σημείων αναφοράς αλλά και μέτρων έκβασης για τη συλλογή αξιόπιστων και έγκυρων πληροφοριών
  • τη χρήση διαφοροδιαγνωστικών τεστ
  • τη λήψη κλινικών αποφάσεων σύμφωνα με τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα
  • την πρόγνωση και το σχεδιασμό θεραπευτικού πλάνου σύμφωνα με τις τελικές κλινικές υποθέσεις του, τα κλινικά και ερευνητικά δεδομένα
  • την ενδεχόμενη συνεργασία του φυσικοθεραπευτή με άλλους επαγγελματίες υγείας
  • την προοδευτική ανάπτυξη μεταγνώσης
  • την αποτελεσματική προσέγγιση του φυσικοθεραπευτή με τον ασθενή κατά την επαναξιολόγηση του
 • Ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων, μέσα από:

  • την κριτική ανασκόπηση, κατανόηση και πρακτική εφαρμογή της μεθόδου Kalterborn -Evjenth
  • την κριτική ανασκόπηση, κατανόηση και πρακτική εφαρμογή της μεθόδου Maitland
  • την κριτική ανασκόπηση, κατανόηση και πρακτική εφαρμογή της μεθόδου McKenzie
  • την κριτική ανασκόπηση, κατανόηση και πρακτική εφαρμογή της μεθόδου Mulligan
  • την κριτική ανασκόπηση, κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των τεχνικών τύπου Thrust – Manipulation
  • την κριτική ανασκόπηση, κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των Τεχνικών Νευροκινητοποίησης (προσέγγιση κατά Butler και κατά Shacklock)
  • την κριτική ανασκόπηση, κατανόηση και πρακτική εξάσκηση του Βελονισμού
  • την κριτική ανασκόπηση, κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των τεχνικών Muscle Energy Techniques
  • την κριτική κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των Τεχνικών Αξιολόγησης Κινητικού Ελέγχου και Ασκήσεων Επανεκπαίδευσης αυτού (προσέγγιση κατά Mark Comerford, Sarah Mottram, Paul Hodges,Shirley Sahrmann και Vladimir Janda)
 • Ανάπτυξη κριτικής και αναλυτικής σκέψης για τη λήψη τεκμηριωμένων κλινικών αποφάσεων, μέσα από:

  • τη συνεχή ανάγκη για αυτό-αξιολόγηση με στόχο τον εντοπισμό καινούργιων μαθησιακών αναγκών και προβληματισμών που σχετίζονται με την επαγγελματική ανέλιξη του φυσικοθεραπευτή
  • την κριτική κατανόηση του σημαντικού ρόλου της αρθρογραφίας και της τεκμηριωμένης κλινικής άσκησης στη συνεχή αναβάθμιση της γνώσης και κλινικών δεξιοτήτων στο πεδίο του Manual Therapy
  • την κριτική αξιολόγηση της σύγχρονης αρθρογραφίας που αφορά το πεδίο του Manual Therapy
  • την ανάπτυξη ερευνητικών ερωτημάτων που θα απορρέουν μέσα από την κριτική ανασκόπηση της υπάρχουσας αρθρογραφίας
  • την αναγνώριση της ανάγκης για περεταίρω ερευνητική τεκμηρίωση στο χώρο του Manual Therapy καθώς και του ρόλου της έρευνας στην αναβάθμιση της γνώσης στο συγκεκριμένο πεδίο εξειδίκευσης
Menu